Dane kontaktowe Telefony alamrowe Napisz do nas Plan osiedla Galeria
Do wynajęcia lokale użytkowe na obiekcie ZBR przy ul. Lotników 54 w Gliwicach - więcej informacji.                                                            

Informacje techniczne

Gliwice, dn. 04.01.2010r.

WYTYCZNE nr 1/2010

postępowania przy budowie lub modernizacji instalacji elektrycznych.

 1. Obowiązki wnioskodawcy (lokatora):
  1. dostarczyć do spółdzielni pisemny wniosek dotyczący zamiaru wykonania nowej instalacji elektrycznej lub modernizacji instalacji istniejącej. Do wniosku należy załączyć :
   schemat oraz obliczenia instalacji elektrycznej
   Schemat i obliczenia powinny być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania takiej dokumentacji. W razie wystąpienia takiej potrzeby, spółdzielnia może wskazać wnioskodawcy osoby, które mogą sporządzić takie schematy i obliczenia.
   Uwagi:
   • jeżeli zmiany będą polegały na zainstalowaniu nowych odbiorników energii elektrycznej o mocy większej od 1,0 kW niezbędne jest załączenie do wniosku warunków technicznych przyłączenia tych odbiorników do sieci elektroenergetycznej wydanych przez dostawcę energii.
   • Warunki techniczne przyłączenia mogą być zastąpione dokumentem sporządzonym w innej formie, ale powinny w nim być podane informacje niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji.
  2. poinformować dział techniczny spółdzielni o tym:
   • kto wykona rozbudowę lub modernizację instalacji
   • kto wykona badania techniczne instalacji i środków ochrony przeciwporażeniowej po zakończeniu robót montażowych.
   Osoby wykonujące montaż instalacji oraz badania pomontażowe powinny posiadać uprawnienia do wykonywania tych robót.
  3. po wykonaniu instalacji i badań powiadomić na piśmie dział techniczny spółdzielni o zakończeniu robót.
   Do powiadomienia należy załączyć:
 2. Obowiązki spółdzielni.
  1. Dział techniczny spółdzielni, po otrzymaniu od wnioskodawcy kompletu dokumentów wymienionych w punkcie I c dokonuje odbioru instalacji, sporządzając protokół.
  2. Na podstawie odbioru, podczas którego stwierdzono, że instalacja została wykonana prawidłowo nadaje się do użytkowania spółdzielnia wydaje wnioskodawcy zezwolenie na korzystanie z instalacji.

Gliwice, dnia 04.01.2010r.

WYTYCZNE NR 2/2010

postępowania przy zastąpieniu kuchni gazowej kuchnią elektryczną

 1. Obowiązki wnioskodawcy (lokatora):
  1. Dostarczyć do Spółdzielni pisemny wniosek o wyrażenie zgody na zastąpienie kuchni gazowej kuchnią elektryczną wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej trójfazowej do przyłączenia w/w odbiornika do sieci elektroenergetycznej.
   Do wniosku należy załączyć:
   • warunki techniczne przyłączenia odbiornika do sieci elektroenergetycznej wydane przez dostawcę energii elektrycznej.
   • schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej lokalu: aktualny i po zmianach oraz obliczenia instalacji elektrycznej
   • schemat i obliczenia powinny być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania takiej dokumentacji. W razie wystąpienia potrzeby, Spółdzielnia może wskazać wnioskodawcy osoby, które mogą sporządzić takie schematy i obliczenia.
   • schemat instalacji gazowej lokalu: aktualny i po likwidacji, do której jest przyłączona użytkowana kuchnia gazowa, która ma zostać zlikwidowana
   • po dostarczeniu w/w dokumentów dział techniczny sp-ni określi konieczny do wykonania zakres prac na instalacji WLZ
   Do wykonania nowej instalacji elektrycznej trójfazowej można przystąpić dopiero po spełnieniu w/w warunków i zaakceptowaniu dokumentacji przez Spółdzielnię.
  2. Uzgodnić z działem technicznym spółdzielni zakres robót związanych z likwidacją doprowadzenia instalacji gazowej do kuchenki gazowej w tym:
   • w którym miejscu należy odłączyć instalację wewnętrzną od sieci zasilającej gaz
   • w jaki sposób zabezpieczyć punkt sieci, od którego odłączono instalację wewnętrzną, aby zapewnić szczelność instalacji i uniemożliwić niekontrolowany pobór gazu
   • jaka część instalacji powinna być zdemontowana
   • kto dokona likwidacji instalacji gazowej i jej odbioru pod względem formalnym i szczelności. Osoba ta powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i aktualne zaświadczenie uprawniające do wykonania w/w prac zgodnie z przepisami "Prawo Energetyczne".
   • zgłoszenie do GZG o odłączenie licznika gazowego
  3. Wnioskodawca ( lokator ) po wykonaniu prac zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji do działu technicznego, tj.
   1. schemat instalacji gazowej: aktualny i po likwidacji instalacji z zaznaczeniem miejsca odłączenia i sposobu zaślepienia instalacji gazowej
   2. protokół odbioru instalacji gazowej po likwidacji wraz z próba szczelności
   3. kserokopię uprawnień osoby wykonującej w/w instalację gazową
   4. warunki przyłączenia do sieci zakłasu energetycznego
   5. schemat jednokreskowy wykonanej instalacji elektrycznej
   6. obliczenia obciążeń prądowych i mocy zainstalowanych urządzeń oraz doboru przewodów
   7. protokoły badań instalacji, tj. rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz działania wyłączników różnicowoprądowych
   8. protokół odbioru przez zakład energetyczny
   9. kserokopię uprawnień osoby wykonującej w/w instalacje wraz z oświadczeniem wykonawcy robót ( wzór druku w załączeniu )
  4. Wnioskodawca w/w prace wykona we własnym zakresie i na własny koszt
  5. Zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu "Obowiązków spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali ..." za wszelkie szkody spowodowane remontem w lokalu i budynku, dodatkowe koszty związane z remontem oraz sprzątaniem na zewnątrz lokalu oraz wywozem gruzu i zużytych (wymienianych) urządzeń ponosi użytkownik remontowanego lokalu.
 2. Obowiązki spółdzielni.
  1. Dział techniczny spółdzielni, po otrzymaniu od wnioskodawcy kompletu dokumentów wymienionych w punkcie 3 dokonuje odbioru w/w instalacji, sporządzając protokół.
  2. Na podstawie dokonanego odbioru i stwierdzenia prawidłowego (zgodnie z przedłożonymi dokumentami ) wykonania przebudowy instalacji, Spółdzielnia dopuszcza w/w instalację do użytkowania i eksploatacji.
S.M. "KOPERNIK" ul. Jowisza 30/1a 44-117 Gliwice Tel. i fax: 32-234-90-00, 32-234-90-02